ZAMÓW Z DARMOWĄ PRZESYŁKĄ PACZKOMATEM OD 120 ZŁ Z KODEM „PSIESYŁKA”
(promocja nie obejmuje zestawów)

Regulamin

§1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży produktów spółki Psia Kuchnia Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-699), Os. Wichrowe Wzgórze 35/34, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000628465, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, posiadającej nr NIP 9721265348, REGON 364962814, zwaną dalej Sprzedawcą.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
§2. Definicje

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów i Usług do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§3. Informacje ogólne
 1. Właścicielem sklepu internetowego psiacha.pl (zwanego dalej Sklepem) działającego pod adresem internetowym www.psiacha.pl jest Psia Kuchnia Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-699), Os. Wichrowe Wzgórze 35/34, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000628465, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, posiadająca nr NIP 9721265348, REGON 364962814,  tel. 570-140-070, e-mail info@psiacha.pl.
 2. Sklep Psiacha.pl jest wyłącznie Sklepem internetowym.
 3. Realizacja sprzedaży przez Sklep internetowy odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu.  Złożone  przez Klienta zamówienie, jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu Sklepu internetowego psiacha.pl i zobowiązuje Klienta do przestrzegania tychże zasad.
 4. Do korzystania z usług Sklepu niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.
§4. Przedmiot zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia mogą być Produkty udostępnione przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym.
 2. Ceny poszczególnych Produktów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku Sklepu, dostępnym pod adresem www.psiacha.pl.
 3. Ceny produktów, są cenami brutto (z należnym podatkiem VAT) i są przedstawione w złotych polskich.
§5. Zamówienia
 1. Zamówienia są składane online (bezpośrednio na stronie internetowej www.psiacha.pl), przez e-mail (podając dokładne dane kontaktowe: wysyłkowe, dane do faktury) lub telefonicznie (pod numerem telefonu 570-140-070).
 2. Złożenie zamówienia i dokonanie zakupu towarów online uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą formularza rejestracyjnego  oraz zapoznanie się i akceptację regulaminu Sklepu. Złożenie zamówienia i dokonanie zakupu Produktów przez e-maila zobowiązuje Zamawiającego do podania prawidłowych i zgodnych z prawdą wymaganych danych oraz do zapoznania się i akceptację Regulaminu Sklepu.
 3. W przypadku czynności rejestracyjnych online dokonywane są one jednorazowo, a kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.
 4. Przyjęcie zamówienia złożonego przez Klienta zostanie potwierdzone emailem. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości  przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane  blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.
 6. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa Cywilnego. Wysłanie przez Sklep do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego zamówienia stanowi  przyjęcie oferty w możliwym do realizacji terminie.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień: złożonych na nieprawidłowo złożonym formularzu, po bezskutecznej próbie potwierdzenia zamówienia, składanych przez Zamawiających, którzy nie przestrzegają niniejszego Regulaminu lub zamówienie nie może być  zrealizowane z przyczyn logistycznych.
 8. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, wybrane produkty, adres dostawy i inne istotne dla danego Zamówienia informacje.
 9. Do zamówienia dołączana jest faktura VAT lub dowód zakupu/paragon fiskalny. W przypadku faktur VAT Zamawiający upoważnia Sklep do wystawiania faktur  bez podpisu odbiorcy.
§6. Płatności
 1. Sprzedający udostępnia następujące sposoby płatności z tytułu zawarcia umowy:
  1. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2.  płatności online
 2. W przypadku płatności przelewem oraz online Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie na min. jeden dzień roboczy przed jego realizacją.
 3. Płatności przelewem należy dokonać na podany na stronie www.psiacha.pl rachunek bankowy.
 4. Płatności online realizowane są za pośrednictwem udostępnionego przez Sklep na swojej stronie internetowej systemu płatności elektronicznych.
 5. Za termin płatności dokonanej przelewem uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sklepu.
 6. Za dzień płatności dokonanej online uważany jest dzień otrzymania przez Sklep potwierdzenia zapłaty od operatora systemu płatności elektronicznych.
 7. Sklep uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do momentu otrzymania należności za dane zamówienie. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez Sklep, za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego Sklepu) kwotą należności.
 8. Wszystkie formy płatności nie obciążają Zamawiającego dodatkowymi kosztami.
 9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy w dokonaniu płatności wynikające z opóźnień zawinionych  przez osoby trzecie.
 10. Nadpłata dokonana przez Zamawiającego za towar będzie zwracana przez Sklep w drodze przelewu na konto bankowe Zamawiającego lub zwracana na jego kartę kredytową.
§7. Dostawa
 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
  1. Przesyłka kurierska
  2. Przesyłka paczkomatowa
  3. Przesyłka listem poleconym
 4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności online – od dnia otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia zapłaty od operatora systemu płatności elektronicznych.
§8. Reklamacje i zwroty
 1. Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu a jego zdjęciem na stronie internetowej  Sklepu  nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.
 2. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym Regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).
 3. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: info@psiacha.pl
 4. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji, ale w żadnym razie nie później niż o godz. 12:00 kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu złożenia Reklamacji.
 5. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Sklep poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.
 6. W razie stwierdzenia przez Sklep, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Sklep poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 1 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.
 7. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 6 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego produktu, Sprzedającemu należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi produktów zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Sklepu.
§9. Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 9.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
 • pisemnie na adres: Os. Wichrowe Wzgórze 35/34, 61-699 Poznań;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@psiacha.pl.
 1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Os. Wichrowe Wzgórze 35/34, 61-699 Poznań.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
§10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
§11. Polityka prywatności
 1. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych. Administratorem danych jest Psia Kuchnia Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-699), Os. Wichrowe Wzgórze 35/34, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000628465, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, posiadająca nr NIP 9721265348, REGON 364962814. Dostęp Klienta do swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta, który może tego dokonać poprzez zalogowanie do panelu Klienta bądź kontaktując się z konsultantem Sklepu pod numerem telefonu 570-140-070. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie utrudnione lub niemożliwe według oczekiwań Klienta.
 2. Składając  zamówienie Zamawiający  wyraża  zgodę na  przetwarzanie danych osobowych  przez Sklep internetowy www.psiacha.pl.
§12. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu Cywilnego.
 2. Na podstawie art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie Sklepu www.psiacha.pl (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
 3. Sklep internetowy www.psiacha.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian w niniejszym Regulaminie bez wcześniejszego poinformowania  o tym fakcie  zarejestrowanych  w Sklepie Klientów.  Wszystkie zmiany obowiązują od dnia opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty Sklepu www.psiacha.pl